Audit 001

สำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย มีหน้าที่ช่วยกรรมการสภากาชาดไทยในการสร้างระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง อันจะช่วยให้สภากาชาดไทย ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายอย่างโปร่งใส

 

 

สำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย
สถานที่ติดต่อ: 1873 ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 3 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :  0 2256 4690
โทรสาร :   0 2256 4690
เว็บไซต์ : http://audit.redcross.or.th