สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร 1664,
0 2256 4032- 3