สภากาชาดไทย
เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 1664 หรือ 0 2256 4032-33
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล PR@redcross.or.th
ขอรับใบเสร็จการบริจาค อีเมล acc-fund@redcross.or.th