สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร 1664, 0 2256 4032- 6