Stem Cell Virtual Run 2019

ชวนวิ่งต่อชีวิต ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ 2 ล้าน ก.ม. = 2 ล้านบาท

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพสเต็มเซลล์ แถลงข่าวจัดกิจกรรม “Stem Cells Virtual Run – วิ่งต่อชีวิต…ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562  ชวนผู้สนใจวิ่งสะสมระยะทางให้ได้  2 ล้านกิโลเมตร เท่ากับ 2 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยได้จัดตั้งโครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ (Thai National Stem Cell Donor Registry) ตั้งแต่ปี 2544 โดยแพทยสภา ได้ประกาศเป็นข้อบังคับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ในราชกิจจานุเบกษากำหนด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 โดยมอบให้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ทำหน้าที่จัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย และตรวจคัดกรองเนื้อเยื่อ HLA  ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น…

“ชวนวิ่ง…ต่อชีวิต” ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพสเต็มเซลล์ จัดกิจกรรม “Stem Cells Virtual Run – วิ่งต่อชีวิต…ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” ตั้งแต่วันนี้  – 25 กันยายน 2562 เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก และระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์  นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ได้จัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ (Thai National Stem Cell Donor Registry : TSCDR) ตั้งแต่ปี 2545 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับลงทะเบียนอาสาสมัครเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ ปัจจุบันมีอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 241,238 ราย และมีผู้ป่วยคนไทยที่รอการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์กว่า 1,941 ราย โดยมีโรงพยาบาล 5 สถาบันหลักที่ดำเนินการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งผู้ป่วยโรคทางโลหิตมีหลายชนิด ได้แก่…