ช่วยแรงงานข้ามชาติที่ถูกทิ้ง

ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ถูกนายจ้างนำมาปล่อยที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 15.00 น. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการกาชาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่แรงงานข้ามชาติจากจังหวัดสมุทรสาครที่ถูกนายจ้างนำมาปล่อยทิ้งไว้ จำนวน 18 คน ที่ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้แรงงานทุกคนจะต้องถูกกักตัวเพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ Local Quarantine ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ช่วยแรงงานข้ามชาติ จ.ปทุมธานี

มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แรงงานข้ามชาติ จ.ปทุมธานี

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางนภาภรณ์ จินดาวรานนท์ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผู้แทนจาก IFRC และผู้บริจาคร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเอง พร้อมแจกชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 จำนวน 170 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ Myanmamdf อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ICRC ช่วยแรงงานข้ามชาติ

ICRC ให้การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในการรับมือกับ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC ได้ดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งในประเทศไทยทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ในการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางและอาจจะยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อที่จำเป็นหลายรายการ อันได้แก่ ห้องกักสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) – ICRC ให้การสนับสนุนกับห้องกักด่านตรวจคนเข้าเมือง 4 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สตม.สวนพลู สตม.ดอนเมือง สตม.ระนอง และด่านตม.สะเดา จังหวัดสงขลา ด้วยการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และ อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เช่น แว่นป้องกันตา ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และ หน้ากากอนามัย โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ฆ่าเชื้อและดูแลความสะอาดของสถานที่และป้องกันเจ้าหน้าที่และบุคคลที่อยู่ในความดูแลของห้องกักดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มอบชุด Restoring Family Links (RFL) kits ให้แก่ ห้องกักสตม. สวนพลู สำหรับใช้ทำความสะอาดโทรศัพท์สาธารณะที่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการติดต่อทางไกลระหว่างผู้ต้องกักและญาติจะดำเนินไปอย่างปลอดภัย พื้นที่ภาคเหนือ – ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพของไทย – จัดสร้างห้องแยกผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับคลีนิคแม่ตาว ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสามารถให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานกับแรงงานข้ามชาติซึ่งข้ามมาจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านได้ –  ให้ความช่วยเหลือในการอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อและการป้องกันให้กับชุมชนในจังหวัดตาก ให้ความรู้…