ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ จากนั้นเสด็จขึ้นชั้น 9  ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 20 ตามระเบียบวาระ อาทิ          – คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล          – คณะกรรมการบริหารงานบุคคล นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล…

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับเครื่องไซโคลตรอน การดำเนินงานของศูนย์โปรตอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และทรงกดปุ่มไฟฟ้านำเครื่องไซโคลตรอนเข้าสู่ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จากนั้น ทอดพระเนตรการติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน นิทรรศการความเป็นมาการทำงานของศูนย์ฯ และส่วนประกอบของเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอน พร้อมทั้งฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสด็จขึ้นชั้น 12 โซน B และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณโถงชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอรสา อารยพัฒน์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท…