กาชาดรวมพลจิตอาสา SHARE & SHOW

สภากาชาดไทย องค์กรแห่งการให้และจิตอาสา รวมพลเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่มีจิตอาสาทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเป็นผู้ให้ ด้วยการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ในงาน “กาชาดรวมพลจิตอาสา share & show” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น LG สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ศิลปินดาราจิตอาสา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงานจำนวนมาก การจัดงานกาชาดรวมพลจิตอาสา share & show มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สภากาชาดไทย ในการเป็นองค์กรแห่งการให้และจิตอาสา เนื่องในโอกาสสภากาชาดไทยครบรอบ 126 ปี เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทยผ่านระบบ VTRIS และเพื่อสร้างการรับรู้ภารกิจของสภากาชาดไทย ปลูกฝังการมีจิตอาสา และสร้างอาสาสมัครสู่สังคมไทย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เปิดเผยว่า “จิตอาสาหรืออาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทยที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของสภากาชาดไทยให้สำเร็จลุล่วง…

กาชาดรวมพลังจิตอาสา “สร้างฝาย ปันสุข” ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ กาญจนบุรี

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญเรื่อง การมีจิตอาสา ถือเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม “สภากาชาดไทย” ก็ได้นำเรื่องจิตอาสา มาเป็นภารกิจหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานยุวกาชาด และสำนักงานอาสากาชาด เป็นผู้ดำเนินการหลัก ทั้งส่งเสริมและสนับสนุน สร้างจิตสำนึกในงานอาสาสมัครให้เกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปี ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และอุดมการณ์ของกาชาด พร้อมสร้างเยาวชนให้มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนักคิดและลงมือทำ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดประโยชน์สุข มีจิตใจอาสา พร้อมที่จะช่วยเหลือและทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในโครงการ “สร้างฝาย ปันสุข” ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ร่วมพลังเยาวชนกว่า 200 คน ในการสร้างฝายคอกหมู ฝายหินซ้อน และจัดทำโป่งเทียม พร้อมยิงเมล็ดพันธุ์พืช ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน  โอกาสนี้…

จิตอาสาวัยเยาว์ ร่วมเล่นดนตรีสร้างความสุขให้แก่ผู้มาใช้บริการที่รพ.จุฬาฯ

    “เพราะดนตรี สามารถบำบัดความเจ็บป่วยและความเครียดได้” ช่วงปิดเทอม น้องๆ จิตอาสาวัยเยาว์ ร่วมเล่นดนตรีสร้างความสุขให้แก่ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ อาคาร ภปร ชั้นล่าง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ด.ช.ดรัส วรรณสารเมธา อายุ 9 ขวบ นักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ด.ช.บรมกร วรรณสารเมธา อายุ 12 ขวบ นักเรียนจากสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ปทุมวัน จิตอาสาขอเล่นเปียโน พร้อมด้วย ด.ช.ธนวิน ธนพรธวัล อายุ 9 ขวบ เล่นดนตรีกู่เจิง สภากาชาดไทยขอชื่นชมและสนับสนุนเยาวชนมีจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน