ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

การพัฒนาโรงพยาบาลในอนาคต
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย

ได้เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

 • 1. เพื่อเป็นต้นแบบของการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุที่ครบวงจร (Comprehensive Care) และต่อเนื่อง (Continuum of Care)
 • 2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุที่ครบวงจรและต่อเนื่อง ในการบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ รองรับให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of life) ของประชาชน และลดความแออัดผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาล
 • 3. เพื่อส่งเสริมและวางแนวทางป้องกันการเจ็บป่วยที่ป้องกันได้ ให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ให้มีสุขภาพดี ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ของประเทศลดลง
 • 4. เพื่อพัฒนาแนวการสร้าง Healthy aging Society เช่น ชมรมผู้สูงอายุ , ศูนย์สุขภาพชุมชน , ศูนย์มิตรภาพบำบัดชุมชน
 • 5. เพื่อพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการสุขภาพเพื่อลดการเสี่ยงโรค ตั้งแต่ช่วงเตรียมตัวก่อนเกษียณในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง และศาสตร์ด้านการดูแลจัดการโรคผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic approach)
 • 6. เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนมีทางเลือกในการดูแลปัญหาสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

วิสัยทัศน์ของศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

เป็นองค์กรที่ให้บริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่เป็นองค์รวม ครบวงจร ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน จนถึงที่บ้าน และเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

พันธกิจศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

 • 1. ให้บริการแบบองค์รวมทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ โดยเน้นที่รักษาคนไม่ใช่รักษาไข้
 • 2. ให้บริการอย่างครบวงจร (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค และฟื้นฟุสุขภาพ)
 • 3. ให้บริการในทุกระยะของโรค ตั้งแต่ก่อนป่วย คัดกรองในขณะเริ่มป่วย ป่วย จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต
 • 4. ให้บริการต่อเนื่องจากโรงพยาบาล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพในลักษณะของ intermediate care ก่อนที่จะส่งกลับไปสู่ชุมชน (Community care) หรือกลับไปดูแลที่บ้าน (Home care)
 • 5. ให้บริการผสมผสานทั้งด้านการแพทย์ทางหลักและการแพทย์ทางเลือก
 • 6. สนับสนุนรัฐบาลในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนในด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
 • 7. สอน ฝึกอบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นักศึกษาทั้งก่อนและหลังปริญญา
 • 8. เป็นแหล่งองค์ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพสุขภาพผู้สูงอายุ

ลักษณะการบริการหรือกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

      
      

1.1 การบริการวิชาการแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยเน้นการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มที่มีอายุก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ ทั้งภายในศูนย์ฯ และนอกสถานที่ โดยผ่านระบบสมาชิกสุขภาพผู้สูงอายุ
1. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Health promotion & prevention) ได้แก่สามารถแบ่งรูปแบบของลักษณะการให้บริการภายในและภายนอกศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุได้เป็น 7 ลักษณะและ 33 บริการหรือกิจกรรม โดยแยกเป็นบริการหรือกิจกรรมที่สามารถหารายได้ 30 บริการหรือกิจกรรม และกิจกรรมที่ไม่ประสงค์หารายได้ 3 กิจกรรม ดังนี้

  • 1.2 การตรวจคัดกรองโรคทั้งนอกสถานที่และภายในศูนย์ในกลุ่มเสี่ยง
  • 1.3 การจำหน่วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น สมุนไพร อาหารสุขภาพ เวชสำอาง
  • 1.4 บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพในทุกช่วงอายุ
 • 2. การรักษาพยาบาล (Medical treatment) โดยการให้บริการเป็น
  • 2.1 การให้บริการทางทันตกรรม เช่น การตรวจฟัน การอุดฟัน ขูดหินปูน ใส่ฟันปลอม
  • 2.2 การให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้แก่ คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกพิเศษเฉพาะทางต่าง ๆ
  • 2.3 การให้บริการทางเวชศาสตร์ชันสูตร เช่น การเจาะสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ
  • 2.4 การให้บริการทางรังสีวิทยา เช่น การเอกซเรย์ อัลตราซาวด์
  • 2.5 การให้บริการทางเภสัชกรรม เช่น การจำหน่ายยา และเวชภัณฑ์
  • 2.6 การให้บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เช่น การนวดตัว นวดเท้า ประคบ อบหม้อเกลือ การจ่ายยาสมุนไพรไทย
  • 2.7 การให้บริการทางการแพทย์แผนจีน เช่น การฝังเข็ม การจ่ายยาสมุนไพรจีน
  • 2.8 การให้บริการทางการแพทย์ทางเลือก เช่น คีเลชั่น การฝังเข็มด้วยเลเซอร์
 • 3. การฟื้นฟูสุขภาพ
  • 3.1 คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
  • 3.2 กายภาพบำบัด
  • 3.3 กิจกรรมบำบัด
  • 3.4 อรรถบำบัด (แก้ไขปัญหาการพูด)
  • 3.5 วารีบำบัด (ยังไม่ดำเนินการในระยะต้น)
  • 3.6 กายอุปกรณ์ (ยังไม่ดำเนินการในระยะต้น)
 • 4. การให้บริการสุขภาพองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ
  • 4.1 แบบไปกลับ (Day care) สำหรับผู้สูงอายุที่มารับบริการรักษาหรือฟื้นฟูและพร้อมกับการทำกิจกรรมเสริม เช่น การให้ความรู้หรือฝึกปฏิบัติในการดูแล หรือญาตินำผู้สูงอายุมาฝากแบบไปกลับกรณีไม่มีคนเฝ้า
  • 4.2 แบบพักค้างระยะสั้น (Intermediate care) โดยกำหนดการพักค้างที่ไม่เกิน 4 สัปดาห์ เพื่อปรับตัวหรือทำการพื้นฟูสุขภาพภายหลังออกจากโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไปดูแลที่บ้าน (Home care)
  • 4.3 แบบพักค้างระยะยาว (Long term care) โดยเป็นการพักค้างตั้งแต่ 1 เดือนเป็นต้นไป จะสงวนไว้เฉพาะในรายที่มีความจำเป็น เช่น มีปัญหาเรื่องผู้ดูแล (care giver) เป็นต้น
 • 5. การบริการสุขภาพที่บ้านหรือชุมชน (Home care & community care)
  • 5.1 บริการเยี่ยมบ้าน (Home health care) เพื่อการตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้การดูแลสุขภาพกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ศูนย์ได้
  • 5.2 บริการจัดส่งยาหรือเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ (Home health delivery service) สำหรับกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับยาและเวชภัณฑ์แต่ไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์
  • 5.3 บริการรถรับส่ง ทั้งรถโดยสารหรือรถพยาบาล กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์ ฯ หรือโรงพยาบาลได้
  • 5.4 บริการรับปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ โดยผ่านทางโทรศัพท์ทางสายด่วนหรือเครือข่ายสื่อสารไร้สายผ่านทางโปรแกรมติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เนต เช่น วีดีโอคอล
 • 6. การเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเครือข่ายสุขภาพ
  • 6.1 การจัดตั้งหรือสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของชุมชน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ (Elderly healthclub) ทั้งของโรงพยาบาลหรือที่เกิดจากรวมกลุ่มของชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมเชิงสุขภาพ
  • 6.2 การเข้าร่วมภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมเพื่อเสริมทั้งองค์ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ให้การดูแลผู้สูงอายุดีขึ้น (เป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงหารายได้)
 • 7. การบริการทางวิชาการและฝึกอบรม (education & training)
  • 7.1 สอนและฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ทั้งที่ยึดเป็นอาชีพและที่เป็นญาติ
  • 7.2 สอนนักศึกษาในระดับก่อนปริญญา ทั้งนักศึกษาแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข
  • 7.3 สอนนักศึกษาในระดับหลังปริญญา เช่น แพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ฝึกอบรมในอนุสาขา หรือนักศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาต่าง ๆ
  • 7.4 การเป็นแหล่งเรียนรู้และที่ศึกษาดูงาน สำหรับองค์กรที่ขอเข้าเยี่ยมชน
  • 7.5 การค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ (เป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงหารายได้)
  • 7.6 การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ (เป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงหารายได้)

SCBInet