วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

สภากาชาดไทย “มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินการอันเป็นสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการของกาชาดสากล และพึงได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากรัฐ”

พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

 

วิสัยทัศน์สภากาชาดไทย
           
สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้า สู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 

พันธกิจสภากาชาดไทย

1)               การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย 

2)               การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

3)               การบริการโลหิต  

4)               การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 

ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย (ปี 2554 –2558)

ยุทธศาสตร์ที่ 1            การบริการทางการแพทย์  และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร          

ยุทธศาสตร์ที่ 2            การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3            การพัฒนาและขยายบริการโลหิต  ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา  และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4            การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5            การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

 

 

SCBInet