เหล่ากาชาดอุบลราชธานี เสริมความเข้มแข็งกิจกรรมยุวกาชาดของจังหวัด

 

        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รุ่นที่ 77/อบ 5 และโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สายพันธ์ นายกยุวกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นางรอยพิมพ์ สายพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กล่าวรายงาน

 

        ทั้ง 2 โครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14  กรกฎาคม 2555 ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในการอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาดได้ส่ง นางสาวสิริรัตน์  พุ่มแก้ว และ นางสาวมรกต  แซ่จิว วิทยาจารย์ ฝ่ายวิชาการ ไปให้การอบรมแก่ครูซึ่งมาจาก 58 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จำนวน 59 คน  และแต่ละโรงเรียนได้นำนักเรียนจำนวนโรงเรียนละ 3 คน รวม 174  คน มาเข้ารับการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด โดยมีวิทยากรจากฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด ได้แก่ นายนันทวัฒน์  ภัทรกรนันท์ ผู้ชำนาญการวิทยาจารย์ นายคมกฤช  วิจิตรวิริยะกุล ร่วมกับวิทยากรจากศูนย์ กศน.อำเภอวารินชำราบ และศูนย์กศน.อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ให้การอบรม

        

 

SCBInet