ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารจัดการเครือข่าย