จัดซื้อจัดจ้างงานรื้อถอนอาคารตึกแถวเลขที่ 62/117 จำนวน 1 หลัง ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

ขายพร้อมรื้อถอนอาคารตึกแถวเลขที่ 62/117 จำนวน 1 หลัง บนที่ดินโฉนดเลขที่ 45395

เลขที่ดิน 437 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

พร้อมทั้งปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยโดยนำเศษวัสดุไปทิ้งในที่ดินของสภากาชาดไทย

แปลงที่อยู่ติดต่อกัน

----------------------------------

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะทำการขายพร้อม รื้อถอนอาคารตึกแถวเลขที่ 62/117 จำนวน 1 หลัง พื้นที่สอยประมาณ 258.50 ตารางเมตร บนที่ดินโฉนดเลขที่ 45395 เลขที่ดิน 437 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยโดยนำเศษวัสดุไปทิ้งในที่ดินของสภากาชาดไทยแปลงที่อยู่ติดต่อกัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

2. ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและของ สภากาชาดไทย และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันยื่นซองเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นซองครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ พร้อมรับฟังคำชี้แจงในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเลขที่ 62/117 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ไม่มารับเอกสารลงทะเบียนดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจงตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคา

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 -10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4  การยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องใช้แบบเสนอราคาที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินฯ กำหนด และจะต้องมายื่นด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ ห้ามยื่นซองเสนอราคาโดยทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4

 

ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 02-256-4078-80 ต่อ 62 ในวันและเวลาราชการ

 

                     ประกาศ    วันที่  8  ธันวาคม  2559

 

                                                         

                                            

 

วันที่: 
ศุกร์, 9 ธันวาคม, 2016 - 14:30
Attachmentขนาด
2.pdf1.02 MB