ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4-6 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา (เพิ่มเติม) 23/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4-6 ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา 23/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 23/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งพยาบาล 3-5 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 23/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งพยาบาล 3-5 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 23/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งพยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 23/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 23/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 23/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างโยธา 1-4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา 23/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 23/03/2018