ประกาศขยายรับสมัคร

ขยายการรับสมัคร 5 อัตรา 16/03/2017
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา 08/03/2017
ขยายการรับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 ฝ่ายหารายได้และกิจกรรม สำนักงานจัดหารายได้ 06/03/2017
ขยายการรับสมัคร ต.นักการภารโรง (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตา จำนวน 1 อัตรา 03/03/2017
ขยายการรับสมัคร 4 อัตรา 03/03/2017
ขยายการรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 1 อัตรา 03/03/2017
ขยายการรับสมัคร ต.หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานเสาวภา 02/03/2017
ขยายการรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ-เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ 01/03/2017
ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือก ต.พยาบาลและวิทยาจารย์ 28/02/2017
ขยายการรับสมัคร ต.นายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 21/02/2017
Syndicate content