ประกาศขยายรับสมัคร

ประกาศขยายการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 อัตรา 31/07/2017
ขยายประกาศการรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 และตำแหน่งนายช่างโยธา 1-4 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 2 อัตรา 31/07/2017
ประกาศขยายการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 อัตรา 31/07/2017
ประกาศขยายการรับสมัครงานตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1-4 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 31/07/2017
ประกาศขยายการรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 สำนักงานการคลัง , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จำนวน 2 อัตรา 31/07/2017
ขยายการรับสมัครตำแหน่ง วิศวกร 3-5, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5, นายช่างเวชภัณฑ์ 1-4, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-4 รวม 4 อัตรา 31/07/2017
ขยายการรับสมัคร นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาค 8 จ. นครสวรรค์ พนักงานขับรถ ภาค 2 จ.ลพบุรี, ภาค 3 จ. ชลบุรี, นักการภารโรง รวม 4 อัตรา 31/07/2017
ประกาศขยายการรับสมัครงานตำแหน่งนายช่างโยธา 1-4 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 21/06/2017
ประกาศรับสมัคร และขยายการรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5ฯ รวม 10 อัตรา 20/06/2017
ประกาศขยายการรับสมัครงานตำแหน่ง วิทยาจารย์ 3-5 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล และกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จำนวน 2 อัตรา 15/06/2017
Syndicate content