ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม) 14/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 14/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานติดตามฯ สำนักงานบริหาร 08/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งบุคลากร 3-5 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 08/02/2018
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ 7 ฝ่ายบริหารและพัฒนางานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ 02/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) สถานีกาชาดที่ 1 (พลสุรินทร์อนามัย) จังหวัดสุรินทร์ สนง.บรรเทาทุกข์ฯ 16/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตเซรุ่ม สถานเสาวภา 26/01/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักการภารโรง พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุฯ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร 26/01/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักการภารโรง ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 26/01/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด 26/01/2018
Syndicate content