ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด 23/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 23/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 23/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 23/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 23/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1-4 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 23/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 23/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 6 งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการคลัง 23/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ สำนักงานจัดหารายได้ 23/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการคลัง 23/02/2018