ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด