ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกร 3-6 กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์