ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ