ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ชั่วคราว) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์