ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งวิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 19/03/2018
ประกาศรับสมัครงานวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 28 อัตรา 16/03/2018
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานจัดหารายได้ 14/03/2018
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลฯ 14/03/2018
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา 14/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ (เพิ่มเติม) 14/03/2018
ประกาศขยายการรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 18 อัตรา 14/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด 14/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา 14/03/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 14/03/2018