ประกาศรับสมัคร ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 1 อัตรา