ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายนภาพ 22/11/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ชั่วคราว) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 21/11/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 21/11/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 21/11/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งพนักงานขับรถ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 21/11/2017
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งพนักงานขับรถ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 21/11/2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานบริหาร 21/11/2017
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล 3-5 สถานีกาชาดที่ 14 จังหวัดพังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 17/11/2017
ประกาศขยายการรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ คุณวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. จำนวน 17 อัตรา 17/11/2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ 16/11/2017