สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 328

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561เวลา 14.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเสด็จขึ้นชั้น 18 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ในการพระราชทานประกาศยนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แด่พระภิกษุผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศยนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริจาคเงิน และผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง อีกทั้งพระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและผู้บริจาคอวัยวะ ที่สภากาชาดไทยได้นำไปใช้ประโยชน์แล้ว โอกาสนี้ยังได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางรตา ณ กาฬสินธุ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโฉนดที่ดิน โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

   

ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณหน้าอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอะซึชิ ชิมาดะ นายกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย และคณะผู้บริหาร  เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้เข้าเฝ้าฯ

   

 

ถัดไป บริเวณโถง ชั้นล่างพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถมินิบัส จำนวน 1 คันโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้เข้าเฝ้าฯ

 

   

 

จากนั้น เสด็จเข้าห้องรับรอง ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางกาญจนา โอสถานุเคราะห์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อก่อตั้ง “กองทุน ศิริวัฒน์-สมทรง-อาชวี-อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์” และนำดอกผลจากกองทุนฯ มาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของสภากาชาดไทย อีกทั้ง พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบเงินฝากบริหารอาคาร สธ. สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยสามัญ สมทบทุนเพื่อเป็นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุ สามเณรอาพาธ และค่าอาหาร และเพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขวัญชัย วศวงศ์และครอบครัว และนายพิศาล มาณวพัฒน์และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า-ทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสนับสนุนกิจการต่างๆ ของสภากาชาดไทย และได้พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ อีกทั้ง พระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย “สธ” ฝังเพชร แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จำนวน 23 ราย

   

ต่อจากนั้น เสด็จขึ้นชั้น 9 และเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี จำนวน 3 ชุด และทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 328ตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ

 

  • - รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย

  • - รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทย
  • - รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • - รายงานการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย
  • - รายงานการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  • - รายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
  • - รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  • - สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมบรรเทาทุกข์ฯ อื่นๆ
  • - เรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

 

  

 

 

 

SCBInet