ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชี้แจงการแชร์สิทธิการรักษาพยาบาลผู้บริจาคโลหิตในสื่อ social media

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชี้แจงสิทธิการรักษาพยาบาลผู้บริจาคโลหิต เนื่องจากมีการเผยแพร่เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลผู้บริจาคโลหิต โดยมีการแชร์ในสื่อ social mediaอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์   ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วงนี้มีการแชร์ข้อมูลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลผู้บริจาคโลหิต ที่มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  ดังนี้

กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของผู้บริจาคโลหิต เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558แบ่งออกเป็น 

  • ผู้บริจาคโลหิต 1 ครั้ง ขึ้นไป ได้รับการช่วยเหลือค่าห้องและค่าอาหารพิเศษ ตามสิทธิที่สามารถเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ส่วนที่เกินสิทธิให้เรียกเก็บ 50 %  
  • ผู้บริจาคโลหิต 18 ครั้ง ขึ้นไป ได้รับการช่วยเหลือค่าห้องและค่าอาหารพิเศษ  50 % ตามอัตราที่กำหนดไว้ 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ฝ่ายปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 1435 

กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดไทยได้แก่  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี   แบ่งออกเป็น

  • ผู้บริจาคโลหิต 7 ครั้งขึ้นไป เสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์  หากอยู่ห้องพิเศษ  ผ่าตัด ผ่าตัดคลอดบุตร เสียค่าใช้จ่าย 50 % กรณีผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ ไม่ได้รับการยกเว้น
  • ผู้บริจาคโลหิต 24 ครั้งขึ้นไปได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์  หากอยู่ห้องพิเศษ  ผ่าตัด  ผ่าตัดคลอดบุตร เสียค่าใช้จ่าย 50 %  กรณีผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ ไม่ได้รับการยกเว้น   

 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าว ผู้บริจาคโลหิตที่มีสิทธิพื้นฐาน เช่น บัตรทอง บัตรข้าราชการ และประกันสังคม ต้องใช้สิทธิ์นั้นก่อนโดยให้นำบัตรประจำตัวของผู้บริจาคโลหิต ขอหนังสือรับรอง ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังต์   ส่วนภูมิภาค ขอหนังสือรับรองได้ที่   ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  เหล่ากาชาดจังหวัด   โรงพยาบาลประจำจังหวัด  โดยหนังสือรับรองใช้ลดหย่อนการรักษาพยาบาลดังกล่าว เป็นครั้งๆไป สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300 ,0 2263 9600-99 ต่อ 1760,1761 (ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561)
Attachmentขนาด
สิทธิการให้ความช่วยเหลือการรักษาพยาบาลผู้บริจาคโลหิต.pdf333.76 KB

SCBInet