สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 

เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ในการนี้ได้ทอดพระเนตรประวัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 9 มีระเบียบวาระต่าง ๆ ได้แก่ การพิจารณาข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน, แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของสถาบัน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีกรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ, การรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา, การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลซึ่งยกสถานะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถือกำเนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 นับเป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ปัจจุบันมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ และอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย เพื่อจัดการศึกษาวิจัย ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ


 

SCBInet