พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาล

 

 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง  สภากาชาดเนปาล

 

เมื่อวันที่ 2มีนาคม 2561  คณะผู้แทนสภากาชาดไทย นำโดย นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมด้วย นางวัสสิกา  เผือกโสมณ ผู้อำนวยการ สำนักวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง  สภากาชาดเนปาล ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดย ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง มีนายภควัต  ตันสกุล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ และนาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ปี พ.ศ. 2558  สภากาชาดไทย ร่วมกับประชาชนชาวไทย ได้ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ผ่านสภากาชาดเนปาล ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาลใหม่ มูลค่าประมาณ 4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนี้ เป็นผลมาจากบันทึกความเข้าใจระหว่างสภากาชาดไทยและสภากาชาดเนปาล  วัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลาง สภากาชาดเนปาลแห่งใหม่ ในเมืองกาฐมาณฑุ ทดแทนอาคารหลังเดิมที่เสียหาย จนไม่สามารถใช้เป็นสถานที่ให้บริการได้อีก  การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนธันวาคม พ.ศ.  2562

SCBInet