พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 รวม 7 จังหวัด  จำนวนทั้งสิ้น 546 ราย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย , ผศ.ดร.พญ.จารุพร พรหมวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และผู้บริหารสภากาชาดไทย เฝ้าฯรับเสด็จ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ มีผู้บริจาคโลหิต ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย  และสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตประจำปี 2559-2560  ของจังหวัดต่างๆ ในเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4  รวม 7 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  นครปฐม  กาญจนบุรี ราชบุรี  และสมุทรสงคราม  ประกอบด้วย 

1. พระภิกษุ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง  และ108 ครั้ง  จำนวน 11 รูป  

2. ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1  จำนวน  17  ราย  

 

3. สถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและผู้บริจาคโลหิต รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ108 ครั้ง จำนวน  518  ราย

SCBInet