ดร.เติมเกียรติ อังสิริกุล มอบเงินบำรุงสภากาชาดไทย

 

วันที่ 10 มกราคม 2561 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย

และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการสภากาชาดไทย

รับมอบเงินบริจาคจาก ดร.เติมเกียรติ อังสิริกุล จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

SCBInet