สภากาชาดไทย ร่วมอวยพรปีใหม่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

วันนี้ (9 มกราคม 2561) คุณกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา คุณแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

และคุณสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับมอบกระเช้าอวยพร

จากนางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทยและคณะ

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ณ ที่ทำการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

 

SCBInet