พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก

วันที่ (1 ธันวาคม 2560) เวลา 17.17น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุองค์อุปถัมภ์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยเสด็จไปยังอาคารจัตุรัสจามจุรี ทรงเป็นประธานเปิดงาน “เทียนส่องใจ”เนื่องในวันเอดส์โลก 2560ครั้งที่ 25ภายใต้แนวคิด PRINCESS PrEP ช่วยได้ไม่ติดเอดส์”โดยมี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย คณะกรรมการจัดงานเทียนส่องใจ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้ารับเสด็จ

   

 

ต่อมา ประทานพระวโรกาสให้นายริทซึโอะ ฟูกาซาว่า  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์สภากาชาดไทย และประทานพระวโรกาสให้นายเอมมอน เมอร์ฟี่ย์ ผู้อำนวยการทีมสนับสนุนภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เฝ้าถวายของที่ระลึก

  

หลังจากมีพระดำรัสเปิดงานแล้วทรงจุด “เทียนส่องใจ” และประทานโล่รางวัลแก่บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านครอบครัวดีเด่นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ กลุ่ม/ชมรมผู้ติดเชื้อดีเด่นและผู้สนับสนุนดีเด่น รวม 19 รายและประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 100 ราย

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดง จำนวน 3 ชุด ได้แก่ รำถวายพระพร 1 ชุด ร้องเพลง 1 ชุด และ รำอำนวยพร 1 ชุด หลังจากนั้น ทรงจุดเทียนจากโคม และทรงร่วมขับร้องเพลง “อย่ายอมแพ้” และ “คำสัญญา” อีกทั้งยัง ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับเพร็พ รวมถึงกิจกรรมภายในงาน และเสด็จกลับ

   

 

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลกศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จึงร่วมกับชมรมผู้ติดเชื้อ หน่วยงานภายในของสภากาชาดไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานด้านเอดส์ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก กรุงเทพมหานคร หน่วยงาน NGOต่างๆ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานวันเอดส์โลก2560 ครั้งที่ 25เพื่อเฉลิมพระเกียรติ   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา   ครบ 5 รอบ ภายใต้แนวคิด PRINCESS PrEP ช่วยได้ ไม่ติดเอดส์ ” รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อสำหรับผู้ที่ไม่ติดเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาเอดส์ร่วมกัน เพราะเอดส์ไม่ใช่ปัญหาสาธารณสุขอย่างเดียว แต่มีผลกระทบถึงสังคมและเศรษฐกิจ การรณรงค์นี้จึงเป็นการสร้างกระแสให้เกิดความตระหนักในทุกกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์     

 

ในปีนี้ สภากาชาดไทยจึงขอเชิญประชาชนร่วมงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 -18.00 น. ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเพร็พและโรคเอดส์ควบคู่กับความบันเทิง ชมการแสดงจากศิลปินดาราและการแสดงจากเยาวชนอาสายุวกาชาด พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงของรางวัลมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1664

 

SCBInet