พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเบาหวานโลก รพ.จุฬาลงกรณ์ 2560

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2560)  เวลา 11.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงาน “วันเบาหวานโลก รพ.จุฬาลงกรณ์ 2560”  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเบาหวานของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม ที่ควบคุมเบาหวานโดยการกำจัดพลังงานในอาหาร โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม ร่วมกับฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานและประชาชนทั่วไป และเกิดความตระหนักความสำคัญของโรคเบาหวานและการดูแลตนเอง

   

 

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “Woman and diabetes” ผู้หญิงกับเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลกประจำปี 2560 จากนั้นทรงสาธิตวิธีการประกอบอาหารหสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเมนู “กุ้งแซ่บ” และทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการวันเบาหวานโลก 

   

SCBInet