ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   สภากาชาดไทย  จัดประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 25ประจำปี 2560  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช The 25th Annual Academic Meeting of National Blood Centre 2017  in Remembrance of His  Majesty King Bhumibol Adulyadej Theme: National Blood Service Towards Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 21-24มีนาคม 2560  ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ   

 

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์   ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเปิดเผยว่า การประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต โลหิตวิทยา  เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ  ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิตและโลหิตวิทยา ซึ่งมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ  เสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านงานบริการโลหิต  กระตุ้นให้มีการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานบริการโลหิต  และติดตามนวัตกรรมการบริการโลหิตที่ทันสมัย  สามารถนำเอาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในงานบริการโลหิต  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานบริการโลหิตของประเทศ        

ทั้งนี้  มีหัวข้อการประชุมที่สำคัญ อาทิ ความก้าวหน้างานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และการยกระดับการจัดหาโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ให้มีการดำเนินงานบริการโลหิตแบบครบวงจร เป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ความสำเร็จการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย ณ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  นำพลาสมามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด  ได้แก่ Albumin , IVIG และ Factor VIII ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจาการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ผู้ป่วยที่จะได้รับโอกาสเข้าถึงยาที่ได้มาตรฐานระดับสากลในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของระบบคุณภาพกับงานธนาคารเลือด โรคอุบัติใหม่ที่พบในประเทศไทย  อาทิ ไวรัสตับอักเสบอี  ไวรัสซิกา ( Zika virus) ไวรัสอีโบลา (Ebola virus)ซึ่งมีผลกระทบต่องานบริการโลหิต และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  เป็นต้น    รูปแบบการประชุม จัดให้มีการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มในเรื่องที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  และ สถาบันต่างๆทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   การนำเสนอผลงานวิชาการ  การออกบูธแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ด้านงานบริการโลหิต เป็นต้น      

SCBInet