สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง“ตามรอยพ่อ...สานต่อ รวมพลัง นำ-สร้าง โรงพยาบาลแห่งความสุข” และทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความสุขของการเป็นผู้ให้”

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและองค์ราชูปถัมภ์สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ เสด็จพระราชดำเนินมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย โดยมี นางลดาวัลย์ รวมเมฆ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ นางดวงสมร พันธุเสน ประธานฝ่ายวิชาการฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายกายภาพและสารสนเทศ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการการดำเนินงานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ                                              

ต่อมา ทรงวางพวงมาลัย ถวายสักการะพระพุทธฑีฆายุรมงคล และเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น 12 ห้องประชุมภูมิสิริมังคลานุสรณ์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการการดำเนินงานฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล ประธานร่วมคณะอนุกรรมการฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารการประชุมฯ นางดวงสมร พันธุเสน ประธานฝ่ายวิชาการฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึก และนางลดาวัลย์ รวมเมฆ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ กราบบังคมทูลรายงานการจัดการประชุมฯ

  
 
จากนั้น พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ จำนวน 25 ราย และทรงเปิดการประชุมวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องตามรอยพ่อ...สานต่อ รวมพลัง นำ-สร้าง โรงพยาบาลแห่งความสุขและทรงปาฐกถาพิเศษเรื่องความสุขของการเป็นผู้ให้ 
 
หลังจากจบปาฐกถา ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆและฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ คณะกรรมการจัดการประชุมฯและผู้สนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ จำนวน 3 ชุด และพระราชดำเนินกลับ
 
การประชุมวิชาการ เรื่อง ตามรอยพ่อ...สานต่อ รวมพลัง นำ-สร้าง โรงพยาบาลแห่งความสุข ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการพัฒนาแนวคิดในการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพเพื่อนำสู่การพัฒนาให้เกิดโรงพยาบาลแห่งความสุขเพื่อให้การดูแลสุขภาพประชาชนที่มีคุณภาพ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและสาระที่ได้รับจากการประชุม ในการพัฒนาความสุขในการปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางสาธารณสุของค์ความรู้ทางสุขภาพที่ทันสมัยและสามารถพัฒนางานของตนเองเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนได้ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเจตคติด้านการปฏิบัติงานและวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายทางสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพจากภาคส่วนต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCBInet