สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นราธิวาส

วันที่ 11 มกราคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,000 แพ็ค มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อำเภอ ได้แก่ตากใบ 500 ชุด เจาะไอร้อง 500 ชุด และเมือง 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมให้ฝ่ายต่างๆและสถานีกาชาดเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติ
 
 

SCBInet