ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน พระเกียรติก้องเกรียงไกร

นับเป็นความโชคดีของพสกนิกรชาวไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช    พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย พระองค์ได้พระราชทานแนวทาง และนโยบายในการดำเนินกิจการของสภากาชาดไทยในด้านต่างๆ ตลอดจนด้านการต่างประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของสภากาชาดไทยและเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างสภากาชาดไทยและสภากาชาดประเทศต่างๆ  
 
กล่าวคือ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๐๒ – ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย     ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศต่างๆ ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และในทวียุโรป เอเชีย อเมริกา เพื่อเจริญพระราชไมตรี อันเป็นการเชื่อมสันถวไมตรี 
  
 
โอกาสนี้ ทรงเผยแพร่เกียรติคุณของสภากาชาดไทยกับสภากาชาดประเทศต่างๆ  พร้อมทั้งยังทรงเยือนสันนิบาตสภากาชาดและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย  และเมื่อคราใด ที่ทรงมีพระราชอาคันตุกะ หรือ ประมุขจากประเทศต่างๆ เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมภารกิจของสภากาชาดไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ สภากานายิกาสภากาชาดไทย ทรงไปรับเสด็จด้วยพระองค์เองออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทย NBT ช่อง 11 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560
  
 

SCBInet