ติดตามชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน พระมหากรุณาธิคุณ

ตลอดรัชสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ทั้งยังทรงทำหน้าที่พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย  ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๔๘๙ พระองค์ทรงทุ่มเทพระ เพียงมุ่งหวังให้ชาวประชาชาวสยามอยู่ดี กินดี อย่างผาสุก
 
  พระองค์ได้พระราชทานแนวนโยบายในการดำเนินงานภารกิจของสภากาชาดไทย เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ประชาชนมาโดยตลอด กับทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการสนับสนุนกิจการ เพื่อให้ “สภากาชาดสยาม”ได้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วไป ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ พร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
 
  
 
ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงพิจารณาว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย    
 
           
 
และแต่งตั้งให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย   เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระ พร้อมสานต่อภารกิจในการยังประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เเห่งประเทศไทย NBT ช่อง 11 วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560
 

SCBInet