ปันโลหิตให้น้อง ร่วมบริจาคโลหิตช่วยผุ้ป่วยเด็กโรคเลือด

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนร่วมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือด ในโครงการ “ปันโลหิตให้น้อง”ตลอดเดือนกันยายน 2558 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ถนนอังรีดูนังต์  เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีโลหิตในการรักษาอย่างสม่ำเสมอเพิ่มมากขึ้น  พิเศษ  ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “ปากกามือบริจาคโลหิต..สู้ตายคะ” เป็นที่ระลึก 

          แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย   เปิดเผยว่า  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดโครงการ “ปันโลหิตให้น้อง”  รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคเลือด   ตลอดเดือนกันยายน 2558  ณ  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคเลือด โดยเฉพาะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  มีผู้ป่วยเฉลี่ยร้อยละ 1 ของประชากรไทย หรือประมาณกว่า 600,000 ราย  และทุกปีมีเด็กคลอดใหม่ที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมีย ไม่น้อยกว่า 12,000 ราย ซึ่งจะต้องใช้โลหิตในการรักษาเป็นประจำตลอดชีวิต      

        แต่ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สามารถจัดหาโลหิตได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่ปัญหาการจัดหาโลหิตยังคงมีความไม่สม่ำเสมอ จากสถิติผู้บริจาคโลหิตปีที่ผ่านมา มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง มากถึงร้อยละ 60  แต่มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง เพียงร้อยละ 7 อีกทั้ง ปริมาณความต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นปีละ 8-10 %   จึงต้องมีการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง ให้เพิ่มมากขึ้น   เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วย โดยต้องจัดหาโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย คือ วันละ 1,700 - 2,000 ยูนิต   หรือเดือนละ 50,000 ยูนิต  ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค  23%   จะนำไปใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  โรคฮีโมฟีเลีย เกล็ดโลหิตต่ำ ฯลฯ   หากมีปริมาณโลหิตอย่างเพียงพอ  จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษามากขึ้น  และผู้ป่วยชิญชวนบริการโลหิต ยังหน่วยเคลื่อนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย    จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือด   ตลอดเดือนกันยายน 2558   ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์  จะได้รับ“ปากกามือบริจาคโลหิต...สู้ตายคะ  ”เป็นที่ระลึก   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต   โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 - 99 ต่อ 1101 

SCBInet