งานประชุมวิชาการ “พยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

       

        สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ และวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เรื่อง“พยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่  30 - 31 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมตวันนา ห้องศรีสุริยวงศ์ ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เพื่อให้มีความพร้อมและมั่นใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฯลฯ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2256-4092-8 ต่อ 312

        ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา มีการหลั่งไหลของประชากรเข้าออกระหว่างประเทศอย่างมากมาย มีการแลกเปลี่ยนทั้งข้อมูล ข่าวสาร ภาษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยี อยู่ตลอดเวลา สังคมในอนาคตอันใกล้ที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นสังคมที่มีชนชั้นกลางมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความต้องการด้านบริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านการแพทย์ การพยาบาล บุคลากร ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งส่วนตัว วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบวิชาชีพพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในสังคม พยาบาลจำเป็นต้องเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร ภาษา วัฒนธรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกิดความพร้อม มีความมั่นใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

Attachmentขนาด
_กำหนดการ.pdf135.12 KB
_แผ่นพับประชุมวิชาการ55.pdf263.07 KB

SCBInet