Click Here
“เทพรัตน์การุญ”
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
“...การให้...
คือกุศลที่ยิ่งใหญ่...”
ความเดือดร้อนจากอุทกภัย...
ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ข่าวประชาสัมพันธ์

การช่วยเหลือ

ภารกิจหลักสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน

กิจกรรม