ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจหลักสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน

จากผู้ให้สู่ผู้รับ

null

โลหิตได้รับบริจาค

0
หมู่โลหิต A
0
หมู่โลหิต B
0
หมู่โลหิต O
0
หมู่โลหิต AB
null

โลหิตที่ยังต้องการ

0
หมู่โลหิต A
0
หมู่โลหิต B
0
หมู่โลหิต O
0
หมู่โลหิต AB

(จำนวนยูนิต) ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2561

null

บริจาคดวงตา

0
ผู้รอรับดวงตา
0
ผู้แสดงความจำนง
0
ผู้ได้รับการผ่าตัด

ส.ค. 2512 – เม.ย. 2561

0
ผู้ได้รับการผ่าตัด

เม.ย. 2561

null

บริจาคอวัยวะ

0
ผู้รอรับอวัยวะ
0
ผู้แสดงความจำนง
0
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

ก.พ. 2537 – เม.ย. 2561

0
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย

เม.ย. 2561

คลินิกเคลื่อนที่ ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้ป่วยจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้ามารับบริการตรวจรักษา และจากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากถิ่นทุรกันดาร ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้เกิดความล่าช้าที่จะได้รับการช่วยเหลือตามช่วงวัยและการดำเนินของโรค รวมถึงใช้เวลาในการรอคิวผ่าตัดที่โรงพยาบาลนาน จึงมีแนวคิดจัดตั้งโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ขึ้นเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา โดยร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด และโรงพยาบาลในท้องถิ่น เพื่อค้นหาผู้ป่วย และแนะนำมาเข้ารับการรักษาในคลินิกเคลื่อนที่ ในวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดตามจังหวัดต่าง ๆ ต่อไปซึ่งจะเริ่มให้บริการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นที่แรก