US Embassy

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.สตีเวน โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย และ นายเดวิด มิวล์กี ผู้ประสานงานฝ่ายกิจการผู้อพยพประจำเอเชียตะวันออก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร  ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความพร้อมของสภากาชาดไทยในการเข้ามาของผู้หนีภัยจากสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บริเวณชายขอบประเทศไทย และการระบาดระลอกที่ 3 ของโรคโควิด-19 โดยอุปทูตสหรัฐฯ แจ้งว่า ยินดีให้การสนับสนุนสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัยจากสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา