MOU ผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย

สภากาชาดไทย จับมือศูนย์ SEAMEO STEM-ED และเชฟรอน พัฒนาโครงการ สะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) โดยการสนับสนุนของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science:  สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ระยะที่ 2 ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงวัย ผู้ช่วยพยาบาล นักปรุงอาหาร ณ ห้องประชุมเทพรัตน์การุญ 1 อาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี โดยผู้ร่วมลงนาม MOU ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี…