เปิดโครงการจากวันพระถึงวันพ่อ

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ประจำปี 2564”

  วันที่ 13 มีนาคม 2564 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ประจำปี 2564” ปีที่ 12 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมี พระราชวินัยสุนธร (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการจากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล โดยได้รับความกรุณาจากพระธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยเขียนใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาใส่กล่องผ้าป่า ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษาให้สามารถมองเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปีนี้ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยได้กำหนดเป้าหมายผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการดังกล่าวจำนวน…

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.04 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการสภากาชาดไทย ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ รายงานการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย รายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย คณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย เสนอการวางแผนพัฒนาแบรนด์ของสภากาชาดไทย…