เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ติดตามผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้ง 2

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก และคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะการอ่าน- การเขียน เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ของนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ในโอกาสนี้  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยการใช้สื่อที่หลากหลายกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น การใช้บัตรคำ การสอนประสมคำ การเล่าเรื่อง การกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารตามวันที่กำหนดนอกเหนือจากการสื่อสารโดยใช้ภาษาถิ่น การมอบใบงานหรือลงพื้นที่ไปยังบบ้านนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอบ และการสอนเสริมในแต่ละวัน พร้อมทั้งให้กำลังใจคุณครูเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอกอฮอล์ให้แก่ครูและนักเรียนด้วย

บริจาคโลหิตตรุษจีน

ตรุษจีนนี้ กาชาดชวนสร้างบุญเสริมเฮง มอบโลหิตเป็นมงคลชีวิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีน และประชาชนทั่วไป สร้างบุญ เสริมเฮง บริจาคโลหิตรับตรุษจีน ในโครงการ “ตรุษจีนนี้ มอบโลหิตเป็นมงคลชีวิต” ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 (5 วัน) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับปฏิทินจีน ปี 2564 ชุด “SUPERNOVA CHINESE CALENDAR 2021” เป็นของขวัญปีใหม่แทนคำขอบคุณ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า วันตรุษจีน เป็นเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 1 เดือน 1 ของวันจีน) ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ โดยธรรมเนียมการปฏิบัติตนในเทศกาลวันตรุษจีน คือ การพูดทักทายกันด้วยคำอวยพร “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” หมายถึง เวลาใหม่ให้สมใจ ปีใหม่ให้สมปรารถนา รวมถึงการทำบุญ…