บริจาคโลหิตปลอดภัย

ปลอดภัย มั่นใจได้ บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติทั่วทุกมุมโลก สร้างการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ ในการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะ “การบริจาคโลหิต” โควิด-19 ก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงกว่า 50% หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ถูกยกเลิก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่สามารถจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนเลือด และจำเป็นต้องเลื่อนการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยมีภารกิจในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูง ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยจัดทำมาตรฐาน ความปลอดภัยในหลายมิติ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการรับบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง คือ “ผู้บริจาค” จนถึงปลายทาง คือ “ผู้ป่วย” รวมทั้งผู้รับบริการอื่น ๆ ด้วย มาตรการการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ คลิก https://bit.ly/3qUtpwy มาตรการการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร คลิก https://bit.ly/3qW3wwk นอกจากนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อคัดกรองประวัติสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตอย่างรัดกุม ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยขอให้ผู้บริจาคคัดกรองตนเองก่อนเดินทางมาบริจาคโลหิต เช่น หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เดินทางไปยังสถานบันเทิงหรือสถานที่แออัด อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือเป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ต้องงดบริจาคโลหิตชั่วคราวอย่างน้อย…

99 ปียุวกาชาดไทย

27 มกราคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

 27 มกราคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด    “99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย” 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย …กิจการยุวกาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นโดยพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2465 ในชื่อ “กองอนุสภากาชาดสยาม” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “กองอนุกาชาด” “กองยุวกาชาด” และ “สำนักงานยุวกาชาด” ในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน   นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า สำนักงานยุวกาชาดมีภารกิจในการปลูกฝังอบรมและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาต่อกาชาด และเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสำนักงานยุวกาชาดเน้นการอบรมอาสายุวกาชาดให้มีความรู้ ทักษะ สามารถพึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ อาสายุวกาชาดยังเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทย ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านการประชาสัมพันธ์เรื่องของการบริจาคโลหิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 99 เรากำลังจะก้าวสู่ ปีที่…