เสด็จมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.55 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และเสด็จขึ้นชั้น 12 โซน C พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินและถวายของที่ระลึก ได้แก่ นางประภาศรี นันท์นฤมิต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายไพสิฐ แก่นจันทร์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินเพื่อโครงการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการมูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายของที่ระลึก และ นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างแว่นท็อปเจริญ…