ระดมความช่วยเหลือ

สภากาชาดไทยระดมความช่วยเหลือเพื่อสกัดโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

สภากาชาดไทยระดมความช่วยเหลือเพื่อสกัดโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า สภากาชาดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลดำเนินการอันเป็นสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรม โดยมีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชูปถัมภก ในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มจะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม2563 พบผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อจากจังหวัดสมุทรสาครที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก สภากาชาดไทย จึงได้กำหนดนโยบายโดยมอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อระดมความช่วยเหลือสู่ประชาชนและบุคคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้รับการประสานงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขอรับการสนับสนุนอาหารและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดต่อจากโรคโควิด-19 เพื่อมอบให้กับบุคลาการทางการแพทย์ พยาบาล และประชาชนที่อยู่ในช่วงกักตัวเพื่อสังเกตอาการ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานภายในของสภากาชาดไทยและหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนสิ่งของให้แก่จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 1. สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จะเริ่มส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในชุดธารน้ำใจ ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ในรอบแรกจำนวน 4,000 ชุด เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยที่อยู่ในระหว่างกักตัวสังเกตอาการ 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สนับสนุนชุด PPE จำนวน 2,000 ชุด และหน้ากาก N95สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน…