ICRC ช่วยแรงงานข้ามชาติ

ICRC ให้การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในการรับมือกับ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC ได้ดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งในประเทศไทยทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด ในการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางและอาจจะยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อที่จำเป็นหลายรายการ อันได้แก่ ห้องกักสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) – ICRC ให้การสนับสนุนกับห้องกักด่านตรวจคนเข้าเมือง 4 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สตม.สวนพลู สตม.ดอนเมือง สตม.ระนอง และด่านตม.สะเดา จังหวัดสงขลา ด้วยการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และ อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เช่น แว่นป้องกันตา ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และ หน้ากากอนามัย โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ฆ่าเชื้อและดูแลความสะอาดของสถานที่และป้องกันเจ้าหน้าที่และบุคคลที่อยู่ในความดูแลของห้องกักดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มอบชุด Restoring Family Links (RFL) kits ให้แก่ ห้องกักสตม. สวนพลู สำหรับใช้ทำความสะอาดโทรศัพท์สาธารณะที่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการติดต่อทางไกลระหว่างผู้ต้องกักและญาติจะดำเนินไปอย่างปลอดภัย พื้นที่ภาคเหนือ – ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพของไทย – จัดสร้างห้องแยกผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับคลีนิคแม่ตาว ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสามารถให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานกับแรงงานข้ามชาติซึ่งข้ามมาจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านได้ –  ให้ความช่วยเหลือในการอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อและการป้องกันให้กับชุมชนในจังหวัดตาก ให้ความรู้…