เปิดรับอาสาสมัครทำ Face shield

เปิดรับอาสาสมัครทำ Face shield เพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล

สภากาชาดไทย ร่วมกับ  MedAsa  ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาฯ  และบริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดรับอาสาสมัครทำ Face shield เพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล ตามโรงพยาบาลต่างๆ วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กลุ่ม MedAsa หรือ “สยามชีวาภิบาล” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัย สภากาชาดไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับงานอาสา ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาฯ  และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับอาสาสมัครทำ Face shield ที่บ้านเพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันแพทย์และพยาบาลเป็นเสมือนด่านหน้าที่ต้องคอยรับมือกับโรค COVID-19 และ Face Shield คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องแพทย์และพยาบาล ซึ่งขณะนี้ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการปฎิบัติงานสู้กับวิกฤต COVID-19 สิ่งที่เราคนไทยสามารถช่วยได้ในวิกฤตนี้คือ การจัดทำ Face Shield อยู่ที่บ้าน โดยผู้ที่สนใจสมัครเป็นอาสาสมัคร สามารถสมัครผ่าน https://medasa.org/ โดยอาสา ร่วมทำ Face shield…