กต.มอบเงิน

สภากาชาดไทยรับมอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทย เพื่อส่งมอบให้แก่สภากาชาดจีน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ มอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทย จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย ในการนี้ สภากาชาดไทย จะดำเนินการส่งมอบเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวให้แก่สภากาชาดจีนโดยตรงเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฎิบัติงานของสภากาชาดจีน ในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  อีกทั้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและทางการแพทย์แก่ประชาชนจีน ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสฯ